Home | ELO | Sitemap | Zoeken

Gymnasiaal

Gymnasiumonderwijs betekent: de vakken Latijn en Grieks erbij. In klas 1 maakt de leerling kennis met beide klassieke talen en de ideeën en cultuur van de Romeinen en de Grieken. Nog steeds vindt onze West-Europese way of life haar wortels in de klassieke beschaving. Het is inspirerend om dagelijks te blijven ontdekken dat moderne vraagstukken en problemen al 2000 jaar geleden actueel waren. Zo leren onze leerlingen relativeren en nuanceren. Bovendien doet het vertalen uit het Latijn en Grieks een beroep op zowel hun analytische als creatieve vermogen. Tegelijk scherpen ze hun kritische opstelling tegenover de wereld om ons heen.

In klas 1 tot en met 3 volgen alle leerlingen Grieks én Latijn. In de bovenbouw en voor hun eindexamen doet elke leerling tenminste één van beide. Door de aan Grieks en Latijn bestede tijd, is er voor de leerstof voor de andere vakken soms iets minder tijd beschikbaar. Dat betekent een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de leerling. Veel leerlingen kunnen deze extra belasting overigens prima aan.

Klassieken als basis

Eigen aan een categoriaal gymnasium is dat de link met de oudheid niet beperkt blijft tot de vakken Grieks en Latijn. Ook diverse andere vakken leggen dwarsverbanden met de antieken. Bij Nederlands en maatschappijvakken maken leerlingen zich de beginselen van de retorica eigen. De moderne talen, Geschiedenis en Muziek, maar ook Natuurwetenschappen grijpen terug op de oude mythen.

Binnen een meerjarig onderwijsvernieuwingsproject in de onderbouw hebben we diverse projecten ontwikkeld die klassieke elementen op vakoverstijgende wijze centraal stellen.


Contacten met andere gymnasia

De gymnasia in Nederland zijn verenigd in de SHZG (Stichting het Zelfstandig Gymnasium). Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen participeert als lid van deze vereniging in verschillende activiteiten, zoals in het Pegasusproject toon HTML-versie van het document